Algemene voorwaarden Ukkepuq

Versie 1.1
Laatste wijziging: 24 juni 2017

1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ukkepuq en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Ukkepuq uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Ukkepuq en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Ukkepuq bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Ukkepuq kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen het vaste bedrag van € 6,95.
Betreft het een pakket dat door de brievenbus bezorgd kan worden, dan bedragen de verzendkosten € 3,95.

Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk, mits dit in 1 zending te versturen is.

1.4 Leveringen

Ukkepuq streeft er naar om alle bestellingen binnen 5-10 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Ukkepuq is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Ukkepuq is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Ukkepuq betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Het voorval wordt in dat geval per situatie beoordeeld en de levering zal dan eventueel op kosten van Ukkepuq worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL of middels vooruitbetaling via een bankoverschrijving. Ukkepuq accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Ukkepuq op Regiobank bankrekeningnummer NL09 RBRB 0940 6502 90 tnv Ukkepuq. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

1.6 Reclamatie & Retourneren

Ukkepuq doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Ukkepuq zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Ukkepuq geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Ukkepuq er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Ukkepuq geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Ukkepuq de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door Ukkepuq afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Een uitzondering bestaat hier voor custommade op maat gemaakte artikelen tenzij er een aanwijsbare reden bestaat die een retour rechtvaardigd.

1.7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ukkepuq, van het personeel en de producten van Ukkepuq voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ukkepuq is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Ukkepuq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Ukkepuq.

De aansprakelijkheid van Ukkepuq is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ukkepuq, dan wel tussen Ukkepuq en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ukkepuq, is Ukkepuq niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ukkepuq.

De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de website van Ukkepuq. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen.

Geschillen kunnen door de consument voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

1.8 Overmacht

Ukkepuq is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ukkepuq geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ukkepuq niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ukkepuq heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Ukkepuq het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

1.9 Privacy

Ukkepuq respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klant relatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Ukkepuq maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Ukkepuq maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Ukkepuq maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.10 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens:

Ukkepuq
Contact: info@ukkepuq.nl (antwoord dezelfde dag of in ieder geval binnen 24 uur)
Telefoon: 06 12 85 78 10 (beperkt bereikbaar, bij voorkeur via Whatsapp of SMS)
Correspondentieadres: Nicolaas Beetslaan 36, 2841 EK Moordrecht
KVK 66380553
BTW NL112265947B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2023 Ukkepuq | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel